روحاني: تحريم ها يكجا لغو مي شود
روحاني: تحريم ها يكجا لغو مي شود
نظرتون چیه ؟

يک روز پس از آنکه ايران و گروه ۱+۵ در لوزان سوئيس به تفاهم سياسي بر سر برنامه هسته اي ايران دست پيدا کردند، حسن روحاني رئيس جمهوري در گفت وگوي زنده تلويزيوني با مردم، مذاکرات هسته اي را پله اول براي تعامل سازنده با جهان دانست.
او که در حضور تيم مذاکره کننده هسته اي با مردم سخن مي گفت با اشاره به قصد دولت براي بهتر کردن روابط با کشورهاي دوست اضافه کرد: ما پايان تنش با کشورهاي ديگر را مي خواهيم. وي گفت ما با همه کشورهايي که مي خواهند به ملت ايران احترام بگذارند تعامل خواهيم داشت.
رئيس جمهوري با اشاره به قصد دولت براي بهتر کردن روابط با کشورهاي دوست اضافه کرد: اين نيست که امروز يک موضوعي به نام هسته اي داريم مي خواهيم با دنيا مذاکره کنيم و اين موضوع تمام شود.
روحاني ادامه داد: در دنياي امروز پيشرفت، توسعه، ثبات و امنيت در منطقه و جهان بدون همکاري و هماهنگي امکان پذير نيست، ما همکاري و هماهنگي را با همه کشورهايي که مي خواهند و اراده دارند به ملت ايران احترام بگذارند و با مردم ايران در چارچوب منافع مشترک کار کنند، دست دراز مي کنيم.
رئيس جمهور در ادامه امروز را روز تشکر و سپاس از ملت بزرگ ايران خواند و گفت چنين روزي در خاطره تاريخي ملت ايران خواهد ماند.
رئيس جمهوري همچنين در ادامه گفت وگوي زنده اش با مردم، از همه قشرها و بخش هاي فعال اقتصادي براي اقدام در اين زمينه درخواست کرد و خواهان فعاليت همه براي رونق اقتصادي و همدلي اجتماعي شد.

چرخش سانتريفيوژها در کنار چرخش اقتصاد
به گزارش «ايرنا»، وي که درباره نتايج و ثمرات مذاکرات هسته اي سخن مي گفت، افزود: دنيا متوجه شد که اگر به ما تکريم کنند از سوي ما تکريم خواهند ديد.
رئيس جمهوري با بيان اينکه دولت از آغاز وعده هايي که به مردم داده بود و ما همواره در پي اجراي آن وعده ها در چارچوب خاص ملي و منافع ملي هستيم، خاطرنشان کرد: يکي از وعده هايي که دولت به مردم داده بود اينکه سانتريفيوژ‍ بچرخد، اما زندگي مردم هم بچرخد. چرخش سانتريفيوژها زماني براي ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد.
وي ادامه داد: اين کار و هدف را امروز نزديک تر از ماه هاي پيش، هفته هاي پيش و حتي روزهاي پيش مي بينيم.
روحاني گفت: بعد از تشکيل دولت در طول صد روز اول، دولت در اين زمينه اولين گام را برداشت و به توافق موقت در زمينه مسايل هسته اي با طرف مذاکره يعني ۱+۵ دست يافت و از آن زمان تا امروز در تلاش آن بوديم که گام دوم برداشته شود. اين گام با تلاش ماه ها و به ويژه تلاش روزهاي گذشته ديشب به سرانجام رسيد و ما گام دوم را برداشتيم. رئيس جمهوري ادامه داد: در اين گام دوم ما هم حفظ حقوق هسته اي را داريم و هم رفع تحريم ها در کنار آن و هم تعامل سازنده با جهان که اين هرسه براي ما حائز اهميت است.
وي خاطرنشان کرد: در چارچوبي که تا ديشب به آن رسيديم معنايش آن است که در توافق پيش رو که گام سوم خواهد بود و همه اميدها بر اين است که تا اوايل تيرماه ما گام سوم را برداريم. گام سوم توافق نهايي است و گام چهارم که بعد از آن برداشته خواهد شد ظرف هفته هاي بعد يا کمي بيشتر گام اجراي توافقات نهايي است.
روحاني اضافه کرد: در چارچوبي که تا ديشب به آن رسيديم ۱+۵ پذيرفتند که ايران داراي غني سازي در خاک خود باشد؛ يعني آنچه که تا ديروز مي گفتند غني سازي در ايران تهديد در منطقه و جهان است، امروز همه قبول کردند که غني سازي در ايران براي هيچ کسي تهديد نيست.

فردو براي هميشه باز مي ماند
رئيس جمهوري تاکيد کرد: من در اينجا به صراحت مي گويم غني سازي و همه فناوري هسته اي ما صرفا براي توسعه ايران است. اين غني سازي و فناوري عليه هيچ کشوري، عليه کشورهاي منطقه يا جهان نخواهد بود.
وي يادآور شد: امروز هم دنيا به خوبي اذعان کرده است که ايران در پي اهداف صلح آميز خود است. در اين چارچوب اراک با فناوري مدرن تر فعال خواهد شد، فردو که بعضي فکر مي کردند بسته مي شود براي هميشه باز مي ماند. در فردو بيش از هزار سانتريفيوژ مستقر خواهد بود و فعاليت و فناوري هاي ديگر هسته اي و فيزيکي در آنجا انجام خواهد شد.

رويکرد دولت پاسخ داده است
رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: طبق اين چارچوب همه تحريم هاي مالي، اقتصادي و بانکي درهمان روز اجراي توافق لغو خواهد شد.
وي اضافه کرد: در همان روز اجراي توافق همه قطعنامه هاي عليه ايران يعني ۶ قطعنامه لغو خواهد شد و از روز توافق همکاري هاي جديد هم در بخش هسته اي و هم ديگر بخش ها با دنيا صفحه جديد خود را تجربه خواهد کرد؛ بنابراين در چارچوبي که ما پيش رو داريم مي بينيم که رويکرد اين دولت پاسخ داده است.
روحاني ادامه داد: رويکرد ما اين بود که در دنياي امروز تهديد ديگران بي ارزش است، فشار بر ديگران بي ارزش است و همه بايد دنبال برد – برد باشيم. يک توافقي که به نفع همه باشد. احترام متقابل، منافع مشترک و دستيابي به اهداف مشترک همه.

مي توانيم با دنيا همکاري داشته باشيم
رئيس جمهوري خاطرنشان کرد: بعضي فکر مي کنند ما يا بايد با دنيا بجنگيم يا بايد تسليم قدرت ها شويم. ما معتقديم هيچ يک از آنها نيست و راه سومي وجود دارد. ما مي توانيم با دنيا همکاري داشته باشيم البته آنها مي گويند مذاکره در سايه فشار تحريم بوده و خودشان هم مي دانند اين حرف پايه اي ندارد.
وي با بيان اينکه تحريم آنها براي مذاکره نبوده است، گفت: آنها تحريم کردند تا ما تسليم شويم، اما وقتي ديدند تسليم امکان ناپذير است و در برابر يک ملت متحد، منسجم و شجاع قرار گرفته اند آن وقت گفتند تحريم براي مذاکره بوده است در صورتي که ما قبل از تحريم هم با دنيا مذاکره مي کرديم، در تحريم هم با دنيا مذاکره مي کرديم.
روحاني ادامه داد: رويکرد دولت اين بود که اگر ديگران به ما تکريم کنند و تهديد نکنند پاسخ تکريم خود را با تکريم خواهند گرفت ما هم به آنها تکريم مي کنيم و امروز به اين واقعيت دست يافتند که تکريم در برابر تکريم و نه تهديد و نه تحريم و نه فشار. اين موفقيت بزرگ اين رويکرد است ونشان مي دهد که اين رويکرد درست بوده است.

استفاده از رهنمودهاي رهبري
رئيس جمهوري با بيان اينکه همين گامي که امروز برداشتيم در سايه همدلي و همزباني و در سايه انسجام بود، گفت: شايد کمتر هفته اي گذشته که با ديگر مسوولان مشورت نکرده باشيم؛ ما همواره از رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله العالي بهره برده و استفاده کرده ايم و ايشان هم سخاوتمندانه ارشادات خود را در اختيار دولت و تيم مذاکره کننده قرار داده اند.
وي افزود: من در اينجا لازم مي دانم از مقام معظم رهبري، از روساي قواي مقننه و قضائيه و از همه مسوولاني که به ما کمک کردند تا اين گام را برداريم تشکر کنم، ما در گام بعدي نيز نيازمند ياري و همکاري آنان خواهيم بود و نه تنها در بحث هسته اي که در همه مسائل کشور نياز به ارشادات رهبري، همدلي ساير مسوولان، انسجام و حضور مردم عزيز و بزرگوارمان داريم.
رئيس جمهوري با اشاره به اينکه مسير ما مسير درستي است، گفت: امروز ملت ما به دنيا نشان داد که به رغم فشارها در انتخابات ۹۲ حضور و ايستادگي کرده و بعد از انتخابات در همه عرصه ها با حضور منسجم خود کاري کردند که به راحتي از مسيرهاي دشوار عبور کنيم.

به قول خود پايبنديم
روحاني با ذکر چند نکته به ملت ايران اظهار کرد: نکته اول اينکه در مذاکرات هسته اي هر آنچه به دنيا گفته ايم، وعده داده ايم يا وعده خواهيم داد، پاي قول خود خواهيم ماند.
وي با بيان اينکه دنيا بداند اهل فريب و دروغگويي نيستيم، ادامه داد: اگر وعده اي داديم، وعده ما در چارچوب مصالح و منافع ملي ما خواهد بود و به آن وعده عمل خواهيم کرد، البته مشروط بر آنکه طرف مقابل هم به وعده هاي خود عمل کند.
روحاني تصريح کرد: هم تا اينجا و هم در آينده در توافق نهايي، توافق ما متوازن خواهد بود، اگر طرف مقابل به وعده ها عمل کند، ايران به وعده هايش عمل خواهد کرد و اگر روزي آنها بخواهند مسير ديگري انتخاب کنند، راه انتخاب پيش ملت ما همواره باز خواهد بود.

تشکر از تيم هسته اي
وي گفت: امروز پيام من به ملت ايران پيام تشکر و درخواست است براي همدلي بيشتر، رونق اقتصادي، روابط نزديک تر اجتماعي و همدلي در رقابت هاي سالم سياسي؛ چراکه امسال سال انتخابات خواهد بود.
وي گفت: من لازم مي دانم از همه کساني که در برداشتن اين گام تلاش کرده اند به ويژه وزير امور خارجه، تيم مذاکره کننده، رئيس سازمان انرژي اتمي، تيم حقوقي و همه کساني که از آغاز دولت تاکنون در اين راستا تلاش کرده اند از طرف خودم و ملت بزرگوار ايران تشکر کنم و اميدوارم حمايت ملت و رهبري معظم همواره پشتيبان اين مسير و راه تا موفقيت نهايي باشد.

اخبار مرتبط