انتصابات جدید بیمه مرکزی: برکناری مدیرکل نظارت مالی حق وردیلو جانشین جعفری
انتصابات جدید بیمه مرکزی: برکناری مدیرکل نظارت مالی حق وردیلو جانشین جعفری
نظرتون چیه ؟

انتصابات جدید بیمه مرکزی: برکناری مدیرکل نظارت مالی حق وردیلو جانشین جعفری 

رسانه بانک و بیمه :: محمود حق وردیلو جانشین علی جعفری در  سمت مدیرکل نظارت مالی شده است .
 همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی در سایر انتصابات محمود اسعد سامانی به سمت مدیرکل توسعه مدیریت ریسک، مهدی گشادرو به سمت سرپرست اداره کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی و مجید تقی لو به عنوان سرپرست اداره کل نظارت بر بیمه های زندگی منصوب کرد..

سوابق محمود حق وردیلو

مدرک فوق لیسانس حسابداری
 ۱۴ سال فعالیت در حوزه نظارت مالی و مدیریت مالی بیمه مرکزی

اخبار مرتبط